วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 (ง 30275)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30275)                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การขอพื้นที่ฝากเว็บ                                                                                  เวลาเรียน 4 ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้
                        มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. ตัวชี้วัด
         ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ

3. ตัวชี้วัดย่อย
                        3.1 ขอพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.2 อัปโหลดข้อมูลเว็บเพจขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

4. เนื้อหาสาระ
                        การขอพื้นที่ฝากเว็บ และการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        ใช้รูปแบบการสอนของกอร์แมนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  เป็นขั้นตอนการสอนที่อาศัยการค้นคว้าเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบให้กระทำ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้
                        5.1 ขั้นนำเสนอ ครูเปิดหน้าเว็บเพจของผู้เรียนที่อัปโหลดสำเร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย
                        5.2 ขั้นกำหนดปัญหา นำข้อมูลจากการอภิปราย มาเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานของตนเองใหม่ให้สวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์
                        5.3 ขั้นให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
                        5.4 ขั้นการให้ฝึกทำซ้ำ ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง และอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปใหม่อีกครั้ง จนงานมีความสมบูรณ์
                        5.5 ขั้นวัดผลการกระทำ ให้ผู้เรียนส่งชื่อโดเมนเนม ในงานของตนเองเพื่อให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนต่อไป

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
                        6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
                        6.2 เครื่องฉาย (Projector)
                        6.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเว็บ เรื่องการขอพื้นที่ฝากเว็บ
                        6.4 โปแกรม Text Editor และ Web Browser

7. การวัดและประเมินผล
                        7.1 วิธีการวัด
                                ตรวจงาน จากเว็บเพจที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
                        7.2 เครื่องมือวัด
                                แบบประเมินการสร้างเว็บเพจเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นออนไลน์
                        7.3 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
                                0-4 คะแนน          คือ ต้องปรับปรุง
                                5-7 คะแนน         คือ พอใช้
                                8-10 คะแนน       คือ ดี

8.กิจกรรมเสนอแนะ
                        ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานและทดลองอัปโหลดข้อมูลซ้ำ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


9.บันทึกหลังสอน
                        9.1 ผลการสอน
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.2 ปัญหาอุปสรรค
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.3 แนวทางแก้ไข
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ....................................................
                                                                                                                (นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
                                                                                                                                ครูผู้สอน

10.ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                       (นายชัยทัด สุขสม)
                                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11.ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                (............................................)
                                                                                ตำแหน่ง .........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น