วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 (ง 30275)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30275)                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง อักษรวิ่งและการตกแต่งหน้าเว็บเพจ                                                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้
                        มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. ตัวชี้วัด
         ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ

3. ตัวชี้วัดย่อย
                        3.1 ทำอักษรวิ่งบนหน้าเว็บเพจได้
                        3.2 เปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลังได้
                        3.3 เพิ่มเส้นแนวนอนบนหน้าเว็บเพจได้

4. เนื้อหาสาระ
                        การทำอักษรวิ่ง เปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลังหน้าเว็บ การตีเส้นแนวนอนบนหน้าเว็บเพจ

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        ใช้รูปแบบการสอนของกอร์แมนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  เป็นขั้นตอนการสอนที่อาศัยการค้นคว้าเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบให้กระทำ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้
                        5.1 ขั้นนำเสนอ ครูเปิดหน้าเว็บเพจของผู้เรียนที่อัปโหลดสำเร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย
                        5.2 ขั้นกำหนดปัญหา นำข้อมูลจากการอภิปราย มาเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานของตนเองใหม่ให้สวยงาม เช่น ทำอักษรวิ่ง เปลี่ยนสี หรือภาพพื้นหลังหน้าเว็บเพจได้
                        5.3 ขั้นให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
                        5.4 ขั้นการให้ฝึกทำซ้ำ ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง และอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปใหม่อีกครั้ง จนงานมีความสมบูรณ์
                        5.5 ขั้นวัดผลการกระทำ ผู้สอนตรวจให้คะแนนจากงานเว็บเพจของผู้เรียน

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
                        6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
                        6.2 เครื่องฉาย (Projector)
                        6.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเว็บ เรื่องการทำอักษรวิ่งและการตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงาม
                        6.4 โปแกรม Text Editor และ Web Browser

7. การวัดและประเมินผล
                        7.1 วิธีการวัด
                                ตรวจงาน จากเว็บเพจที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
                        7.2 เครื่องมือวัด
                                แบบประเมินการตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงาม
                        7.3 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
                                0-4 คะแนน          คือ ต้องปรับปรุง
                                5-7 คะแนน         คือ พอใช้
                                8-10 คะแนน       คือ ดี

8.กิจกรรมเสนอแนะ
                        ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานและทดลองอัปโหลดข้อมูลซ้ำ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์สวยงามมากยิ่งขึ้น


9.บันทึกหลังสอน
                        9.1 ผลการสอน
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.2 ปัญหาอุปสรรค
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.3 แนวทางแก้ไข
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ....................................................
                                                                                                                (นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
                                                                                                                                ครูผู้สอน

10.ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                       (นายชัยทัด สุขสม)
                                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11.ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                (............................................)
                                                                                ตำแหน่ง .........................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 (ง 30275)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30275)                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การขอพื้นที่ฝากเว็บ                                                                                  เวลาเรียน 4 ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้
                        มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. ตัวชี้วัด
         ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ

3. ตัวชี้วัดย่อย
                        3.1 ขอพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.2 อัปโหลดข้อมูลเว็บเพจขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

4. เนื้อหาสาระ
                        การขอพื้นที่ฝากเว็บ และการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        ใช้รูปแบบการสอนของกอร์แมนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  เป็นขั้นตอนการสอนที่อาศัยการค้นคว้าเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบให้กระทำ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้
                        5.1 ขั้นนำเสนอ ครูเปิดหน้าเว็บเพจของผู้เรียนที่อัปโหลดสำเร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย
                        5.2 ขั้นกำหนดปัญหา นำข้อมูลจากการอภิปราย มาเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานของตนเองใหม่ให้สวยงาม ครบถ้วน สมบูรณ์
                        5.3 ขั้นให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
                        5.4 ขั้นการให้ฝึกทำซ้ำ ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง และอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปใหม่อีกครั้ง จนงานมีความสมบูรณ์
                        5.5 ขั้นวัดผลการกระทำ ให้ผู้เรียนส่งชื่อโดเมนเนม ในงานของตนเองเพื่อให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนต่อไป

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
                        6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
                        6.2 เครื่องฉาย (Projector)
                        6.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเว็บ เรื่องการขอพื้นที่ฝากเว็บ
                        6.4 โปแกรม Text Editor และ Web Browser

7. การวัดและประเมินผล
                        7.1 วิธีการวัด
                                ตรวจงาน จากเว็บเพจที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
                        7.2 เครื่องมือวัด
                                แบบประเมินการสร้างเว็บเพจเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเพื่อจัดทำทำเนียบรุ่นออนไลน์
                        7.3 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
                                0-4 คะแนน          คือ ต้องปรับปรุง
                                5-7 คะแนน         คือ พอใช้
                                8-10 คะแนน       คือ ดี

8.กิจกรรมเสนอแนะ
                        ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานและทดลองอัปโหลดข้อมูลซ้ำ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


9.บันทึกหลังสอน
                        9.1 ผลการสอน
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.2 ปัญหาอุปสรรค
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.3 แนวทางแก้ไข
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ....................................................
                                                                                                                (นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
                                                                                                                                ครูผู้สอน

10.ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                       (นายชัยทัด สุขสม)
                                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11.ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                (............................................)
                                                                                ตำแหน่ง .........................................................................

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 (ง 30275)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30275)                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การขอพื้นที่ฝากเว็บ                                                                                  เวลาเรียน 4 ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้
                        มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. ตัวชี้วัด
         ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ

3. ตัวชี้วัดย่อย
                        3.1 ขอพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.2 อัปโหลดข้อมูลเว็บเพจขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ตได้
                        3.3 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้

4. เนื้อหาสาระ
                        การขอพื้นที่ฝากเว็บ และการอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปยังพื้นที่ฝากเว็บบนระบบอินเทอร์เน็ต

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        ใช้รูปแบบการสอนของกอร์แมนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  เป็นขั้นตอนการสอนที่อาศัยการค้นคว้าเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบให้กระทำ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้
                        5.1 ขั้นนำเสนอ โดยใช้การบรรยายประกอบสื่อผ่านเครื่องฉายโปรเจ๊กเตอร์ ถึงการขอพื้นที่ฝากเว็บ เช่น ฝากพื้นที่กับ www.ob.tc
                        5.2 ขั้นกำหนดปัญหา โดยให้ผู้เรียนขอพื้นที่ฝากเว็บ และให้อัปโหลดข้อมูล ในงานการนำเสนอประวัติส่วนตัว                ขั้นไปยังพื้นที่ดังกล่าว
                        5.3 ขั้นให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
                        5.4 ขั้นการให้ฝึกทำซ้ำ ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง และอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปใหม่อีกครั้ง จนเกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้
                        5.5 ขั้นวัดผลการกระทำ ผู้สอนสังเกตแบบมีส่วนร่วม ชมเชยผู้ทำถูกต้อง และบอกถึงข้อผิดพลาดเพื่อให้แก้ไขต่อไป

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
                        6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
                        6.2 เครื่องฉาย (Projector)
                        6.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเว็บ เรื่องการขอพื้นที่ฝากเว็บ
                        6.4 โปแกรม Text Editor และ Web Browser

7. การวัดและประเมินผล
                        7.1 วิธีการวัด
                                สังเกตแบบมีส่วนร่วม
                        7.2 เครื่องมือวัด
                                แบบสังเกตการขอพื้นที่ฝากเว็บ
                        7.3 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
                                0-1 คะแนน          คือ ต้องปรับปรุง
                                2-3 คะแนน         คือ พอใช้
                                4-5 คะแนน          คือ ดี

8.กิจกรรมเสนอแนะ
                        ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานและทดลองอัปโหลดข้อมูลซ้ำ


9.บันทึกหลังสอน
                        9.1 ผลการสอน
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.2 ปัญหาอุปสรรค
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.3 แนวทางแก้ไข
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ....................................................
                                                                                                                (นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
                                                                                                                                ครูผู้สอน

10.ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                       (นายชัยทัด สุขสม)
                                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11.ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                (............................................)
                                                                                ตำแหน่ง .........................................................................