วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 (ง 30275)


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ง 30275)                               หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง อักษรวิ่งและการตกแต่งหน้าเว็บเพจ                                                    เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


1. มาตรฐานการเรียนรู้
                        มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. ตัวชี้วัด
         ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ

3. ตัวชี้วัดย่อย
                        3.1 ทำอักษรวิ่งบนหน้าเว็บเพจได้
                        3.2 เปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลังได้
                        3.3 เพิ่มเส้นแนวนอนบนหน้าเว็บเพจได้

4. เนื้อหาสาระ
                        การทำอักษรวิ่ง เปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลังหน้าเว็บ การตีเส้นแนวนอนบนหน้าเว็บเพจ

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                        ใช้รูปแบบการสอนของกอร์แมนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์  เป็นขั้นตอนการสอนที่อาศัยการค้นคว้าเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบให้กระทำ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี้
                        5.1 ขั้นนำเสนอ ครูเปิดหน้าเว็บเพจของผู้เรียนที่อัปโหลดสำเร็จแล้ว เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย
                        5.2 ขั้นกำหนดปัญหา นำข้อมูลจากการอภิปราย มาเป็นโจทย์ให้ผู้เรียนได้แก้ไขงานของตนเองใหม่ให้สวยงาม เช่น ทำอักษรวิ่ง เปลี่ยนสี หรือภาพพื้นหลังหน้าเว็บเพจได้
                        5.3 ขั้นให้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
                        5.4 ขั้นการให้ฝึกทำซ้ำ ให้ผู้เรียนแก้ไขข้อมูลและรูปแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง และอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปใหม่อีกครั้ง จนงานมีความสมบูรณ์
                        5.5 ขั้นวัดผลการกระทำ ผู้สอนตรวจให้คะแนนจากงานเว็บเพจของผู้เรียน

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้
                        6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
                        6.2 เครื่องฉาย (Projector)
                        6.3 สื่อการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเว็บ เรื่องการทำอักษรวิ่งและการตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงาม
                        6.4 โปแกรม Text Editor และ Web Browser

7. การวัดและประเมินผล
                        7.1 วิธีการวัด
                                ตรวจงาน จากเว็บเพจที่ผู้เรียนสร้างขึ้น
                        7.2 เครื่องมือวัด
                                แบบประเมินการตกแต่งหน้าเว็บเพจให้สวยงาม
                        7.3 เกณฑ์การประเมิน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
                                0-4 คะแนน          คือ ต้องปรับปรุง
                                5-7 คะแนน         คือ พอใช้
                                8-10 คะแนน       คือ ดี

8.กิจกรรมเสนอแนะ
                        ให้นักเรียนกลับไปแก้ไขงานและทดลองอัปโหลดข้อมูลซ้ำ เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์สวยงามมากยิ่งขึ้น


9.บันทึกหลังสอน
                        9.1 ผลการสอน
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.2 ปัญหาอุปสรรค
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                        9.3 แนวทางแก้ไข
                                ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ....................................................
                                                                                                                (นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
                                                                                                                                ครูผู้สอน

10.ข้อเสนอแนะ/ความเห็น (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                       (นายชัยทัด สุขสม)
                                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

11.ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

                                                                                                ลงชื่อ ......................................................
                                                                                                                (............................................)
                                                                                ตำแหน่ง .........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น